Kontinuerlig övervakning för efterlevnad i realtid | KnowTechie

 Hur förenkling av ditt företag kan leda till framgång |  KnowTechie

Det har skett en ökning av antalet och sofistikerade dataintrång som väcker oro för datamiljön. Att skydda information måste ha högsta prioritet. Att skapa ett säkert efterlevnadsprogram innebär att säkra ditt landskap för att säkerställa att du följer de föreskrifter som krävs. Kontinuerlig övervakning gör det därför möjligt för dig att både skydda dina data och möjliggöra kontinuerlig efterlevnad.

Kontinuerlig övervakning av efterlevnad

Säkerhet första efterlevnad strategi

Detta tillvägagångssätt börjar med att säkra din miljö. Informationssäkerhetsexperter hävdar att spårning av tillgångar, bedömning av risker, bedömning av hot och upprättande av kontroller först gör att du kan utveckla en starkare säkerhetsställning. Du måste utveckla IT-säkerhetskontroller innan du övertalar ramarna som gör att du kan anpassa bättre skydd och efterlevnad eftersom dessa funktioner överlappar varandra.

Hur kontinuerlig övervakning möjliggör säkerhetens första efterlevnad

Om ditt huvudsyfte är säkerhet, kan kontinuerlig övervakning spåra hoten som hackare utgör mot ditt system och nätverk i realtid. Övervakningsaviseringar som upptäcker försök till intrång i ditt system erbjuder en grund försvarsmekanism. Dessutom behöver du information till externa kontroller som bibehåller systemet och nätverksintegriteten.

Hur artificiell intelligens, maskininlärning och big data möjliggör kontinuerlig bedömning

Med modern informationsteknik finns det en mängd olika moln-datalösningar. Eftersom efterlevnad ökar platserna och människor som interagerar med deras data ökar de sannolikheten för attacker. Ju mer du bedömer din datayta, desto mer sannolikt är det att du hittar en punkt med sårbarheter. Att stänga dessa svaga punkter i din datasäkerhet kräver behovet av automatisering vilket möjliggör snabbare skanning av stora mängder data.

Prediktiva statistiska modeller och stora datainsamlingsmodeller gör att du kan automatisera informationsinsamlingen och hjälpa dig att upptäcka de viktigaste riskerna för din miljö. Till exempel gör säkerhetsbetyg en organisation att bedöma sina externa kontroller som hackare skulle göra. Eftersom företaget samlar in offentliga data från hela internet organiserar de det och kör det genom matematiska program och ger därmed insikt i hur väl dina data är skyddade.

Hur kontinuerlig övervakning stämmer överens med riskhanteringen

Riskhantering innebär att utvärdera dina informationstillgångar och bedöma potentiella risker för deras integritet, tillgänglighet och konfidentialitet. Kontinuerlig övervakning i kombination med big data och prediktiv analys gör att du kan bestämma både nuvarande och potentiella risker för din miljö.

Skadliga hackare uppdaterar kontinuerligt sina tekniker för att hitta nya sårbarheter. Ett säkert system förblir säkert så länge det tar hackare att upptäcka en ny sårbarhet. Dessa hot kallas ”noll dagar”, sårbarheter som tidigare varit okända, utgör en enorm aktuell risk för din miljö när hackare kontinuerligt försöker tränga in i ditt system.

Kontinuerlig övervakning gör det därför möjligt för dig att behålla dina nuvarande kontroller och också förutsäga potentiella framtida hot. När hot förändras måste riskhanteringen kontinuerligt utvärdera nya risker för miljön.

Hur kontinuerlig övervakning är relaterad till efterlevnad

Risköverensstämmelse och styrning är de viktigaste pelarna för datasäkerhet. Om du fokuserar på överensstämmelse som dokumentation för din säkerhetsställning, så ger kontinuerlig övervakning bevis på effektiva kontroller. Att följa de bästa metoderna innebär att du anpassar dina kontroller till en uppsättning standarder. Om en kontroll går sönder följer du inte.

Till att börja med tillåter kontinuerlig övervakning dig att utforma en mer strömlinjeformad riskreduceringsprocess. Årlig riskbedömning ger endast insikt i aktuella hot mot din miljö. De flesta efterlevnadsstandarder kräver riskbedömning av dina informationstillgångar och kontinuerlig övervakning möjliggör enkel efterlevnad.

För det andra behöver många standarder och förordningar kontinuerlig uppdatering och skydd mot nya skadliga program och hot mot ransomware.

Att upprätthålla en säkerhets första efterlevnad innebär därför att du upprätthåller en säker IT-miljö som säkerställer att du är klagomålet. Genom att prioritera dataintegritet, konfidentialitet och tillgänglighet kan du anpassa kontroller och aktiviteter enkelt för att säkerställa en ren granskning.

Programvaruplattformar som underlättar kontinuerlig övervakning för efterlevnad

Kontinuerlig övervakning utan korrekt dokumentation är meningslös. Efter att du har säkerställt att du har mildrat hot mot din miljö med korrekta kontroller måste du se till att du har kartlagt dessa kontroller över olika ramar och regler. När du har kartlagt dessa kontroller måste du dokumentera den kontinuerliga övervakningen på lämpligt sätt.

Vissa programvaruplattformar gör det enkelt att samla in data för granskningsprocessen. De erbjuder en enhetlig kontrollhanteringsfunktion som gör det möjligt för formulär att kartlägga kontroller över flera ramar och regler för att avgöra om det finns luckor till efterlevnad. Genom att kartlägga säkerställer du konsekvens som resulterar i starkare revisionsresultat.

Sådana programvaruplattformar gör det möjligt för företag att koncentrera sig på viktiga frågor om efterlevnad medan de gör sig av med tråkiga uppgifter som gör att efterlevnaden känns överväldigande. Detta gör det möjligt för en organisation att effektivisera processen för styrning och kontinuerlig övervakning.